Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Tarm Skoles logo
Mobil menu

Værdigrundlag

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO
i Ringkøbing-Skjern Kommune
Mål- og indholdsbeskrivelse for: SFO Tarm Skole. Skoleåret 18/19
Fakta
Bekendtgørelsen
Når nedenstående spørgsmål er be-svaret, er SFO’ens Mål- og indholds-beskrivelse lavet.
Derefter behandles den af SFO’ens interessenter på skolen. (se nederst)
Offentliggøres på skolens hjemme-side, hvor der er lavet direkte adgang til SFO.
§ 1
Formål med Mål- og indholdsbe-skrivelse i henhold til bekendtgø-relse nr. 550 af 18.6.09
 Give borgerne mulighed for at få ind-blik i kommunens prioriteringer og serviceniveau i forhold til SFO’er.
 Fremme SFO’ernes inddragelse i op-fyldelsen af folkeskolens formål.
§ 2
Hvilke SFO’er er udvidede SFO’er, altså optager børn allerede fra det fyldte 3 år?
Hvilke SFO’er har tilknyttet en juniorklub?
1 SFO er en udvidet SFO.
5 SFO’er har tilknyttet en juniorklub.
§ 3
Klassetrin
Alderstrin
Tidlig overgang
Alle SFO’erne omfatter bh.kl.-3. kl. Der er efter dispensation mulighed for at fort-sætte efter 3. kl.
Styrelsesvedtægten
Styrelsesvedtægten kan ses her: http://www.rksk.dk/Styrelsesvedtægt-8190.aspx Overordnede rammer
§ 4
Lovgivning og politikker der er vedtaget.
1. Børne- og ungepolitik.
2. Folkeskolens formål
3. Fælles børne- og ungesyn
4. Harmoniseringsrapporten
5. Udepædagogik.
6. Kulturarvspædagogik
1. Børne- og ungepolitik
Målet er at skabe rammerne for udvikling af børns og unges trivsel og kompetencer – Det sker ved en tidlig og forebyggende indsats, og dermed dannes grundlaget for et godt børne- og ungeliv. Børne- og ungepolitikken bygger på, at ansvaret for den enkelte er forældrenes.
Kan findes på:
http://www.rksk.dk/Børne--og-ungepolitik-8124.aspx
2. Folkeskolens formål
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre
MiB Side 2 21.05.2010
lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virke-lyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til del-tagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
3. Fælles børne- og ungesyn
De ansatte i kommunen, der arbejder med børn og unge, gør meget for, at børnene oplever helhed i deres opvækst. Vi har samlet informationen i et kompendium om Fælles børne- og ungesyn.
4. Harmoniseringsrapporten
Vilkårene og rammerne for SFO’erne havde været meget forskellige i de gamle kommuner; men i 2008 godkendte Byrådet en rapport om harmoni-sering af SFO-området. Efterfølgende er der arbej-det meget med at implementere harmoniseringen.
Rapporten vil senere blive lagt på kommunens hjemmeside.
5. Udepædagogik
Udepædagogik er pædagogiske arbejdsformer, hvor aktiviteterne regelmæssigt foregår uden for skolens/institutionens mure.
Udepædagogik er en pædagogisk arbejdsmetode, hvor aktiviteterne udendørs integreres i de almin-delige læringsaktiviteter i skolen/institutionen.
I 2009 vedtog Byrådet en udepædagogisk politik.
Denne politik vil senere blive lagt på kommunens hjemmeside.
6. Kulturarvspædagogik
Kulturarvspædagogik er en samlende betegnelse for kulturmiljøpolitik, kunstpædagogik, museums-pædagogik og arkivpædagogik.
Kulturarvspædagogik handler om at lære om kul-turarven. Kulturarv er en fælles betegnelse, der kort kan defineres som: Overleverede traditioner, værdier, genstande, bygninger, myter, stednavne, o.l., som vi bevidst eller ubevidst overtager fra tidligere generationer. Det er en slags fælles kol-lektiv historie.
I 2009 vedtog Byrådet en politik for kulturarvspæ-dagogik.
Denne politik vil senere blive lagt på kommunens hjemmeside.
På Tarm Skole arbejdes der i lederteam. Der afholdes møder en gang om ugen, med deltagelse af Skoleleder og fire afde-
MiB Side 3 21.05.2010
lingsledere.
For at skabe attraktive stillinger i SFO tænkes der i ansættelser i både SFO og Skole.
.
§ 4
Samspillet mellem skole og SFO vedr.
Stk. 2 Pædagogiske aktiviteter og skolens undervisning.
Mål for samarbejdet med skole og SFO vedr. de pædagogiske aktiviteter:
 Det er som udgangspunkt pædagoger fra SFO/klub, der varetager støttefunk-tioner og socialpædagogiske opgaver i skolen. Ved akut opståede problemer i skolen kan SFO personalet eller perso-nalet i pusterummet træde til. Ved dette samarbejde får SFO og klub stort indblik i børnenes skoledag.
 Fælles indsats omkring eleverne.
 Den daglige kontakt mellem SFO og Skole prioriteres højt og samarbejdet udvikles hele tiden.
§ 4
Stk. 2 Skole/hjem samarbejdet.
Mål for samspillet mellem skole og SFO i forhold til skole/hjemsamarbejdet og sko-lehjem aktiviteter der foregår på skolen - hvilke skal foregå i fællesskab og hvilke skal ske separat?
 Den daglige kontakt skal være separat fra både skole og SFO/klub og fælles ved møder med BUT og lign.
 SFO/klub kan deltage i forberedelsen af skole-hjemsamtaler, og kan deltage ved samtalerne efter behov. De pædagoger der også er ansat i skolen kan deltage i skole/hjem samtaler
 Forældremøderne skal så vidt muligt afholdes fælles for skole og SFO/klub.
 SFO-lederen deltager i skolebestyrel-sesmøder.
§ 4
Stk. 3. Lektiestøtte/lektiecafé.
Herunder beskrivelse af omfanget af lektielæsning i SFO’en.
I SFO/ klub har børnene altid mulighed for at læse lektier. Børnene kan få hjælp til lektier ved behov.
§ 4
Stk. 3. Krop, bevægelse og sund-hed. (stk. 3)
Vi er certificeret som Idræts, leg og be-vægelses SFO og har et løbende samar-bejde med DGI.
Nærmere beskrivelse af mål og indhold for dette findes i vores bevægelsespolitik.
Et af hovedmålene er at udvikle motorik og sanser samt skabe glæde ved fysisk udfoldelse for børnene.
Af fysiske rammer har vi legeplads, tar-zanbane, skolegård, fodboldbane, gym-nastiksal, hal bålområde og udendørs multibane. Vi har mulighed for at benytte
MiB Side 4 21.05.2010
os af nærmiljøets tilbud, som parkanlæg, skov, bowlingcenter mv.
Vi har jævnligt fælles bevægelsesaktivite-ter på tværs af alder, køn, SFO, klub mv.
Vi motiverer børnene til bevægelse på flere niveauer, ved blandt andet, at de voksne selv deltager i bevægelseslege. Vi er igangsættende, vedholdende, engage-rede, begejstrede. Vi prioriterer at have det i vores faste ugeskema.
Vi planlægger alderssvarende aktiviteter og nogle aktiviteter uden et konkurrence-element.
Kostpolitik:
Tarm Skole er en sund skole. I SFO har vi en café, hvor der tilbydes varieret sund kost hver morgen og eftermiddag.
Udepolitik:
Vi udnytter årstiderne, så vi planlægger bevægelsesaktiviteter efter de mulighe-der årstiden giver. Vi har en fast udedag med forskellige aktiviteter og bål.
2.og 3. årgang tager en gang om året på overnatning og sover i shelters eller telt.
Vi prioriterer at bruge de mange mulig-heder for udeaktiviteter som findes i RKSK.
§ 4
Stk. 4. Balance mellem voksen-styrede aktiviteter og børns frie valg.
Mål for de voksenstyrede aktiviteter:
 At børnene skal finde glæde ved at ar-bejde kreativt. At udvikle deres kreative evner, fantasien og fin- og grov moto-rik.
 De øver sig i at arbejde målrettet, tage del i processer, være vedholdende og se resultater af egen indsats. Øver sig i at indgå i sociale sammenhænge, tage an-svar og få styrket selvværd.
 At børnene udfordres fysisk, følelses-mæssigt og socialt.
Dagligt afsættes ressourcer til voksensty-rede værksteder af både kreative og be-vægelses-sundhedsorienteret karakter.
Dagligt kan børnene vælge imellem vok-senstyrede og ikke voksenstyrede aktivi-teter.
Vi vægter, at der skal være plads til at lege, og være sammen med kammera-terne.
MiB Side 5 21.05.2010
Vi spørger børnene, hvad de gerne vil lave. Vi beder dem komme med ideer til hvad vi skal. De kigger med i kreative kataloger og bliver hørt, når vi skal købe nyt ind. Klubben har en idépostkasse. I de kreative processer bestemmer børne-ne oftest selv, hvordan de gerne vil have deres ting til at se ud, men vi guider dem gerne. De voksne styrer nogle gange børnenes valg af f.eks. materialer og far-ver.
 Der skal være plads til alle. Alle skal tilbydes alderssvarende udfordringer og aktiviteter.
 Intet er mere fastlagt end det dagligt kan tilpasses.
 Vi tilpasser løbende vores tilbud ift. bør-negrupperne, ressourcer, forældreøn-sker, årstider mv.
 Se folder
§ 4
Stk. 5. Overgange
Klar – parat – skolestart
 Børnehaverne mødes på tværs
 Børnehaverne kommer på besøg i SFO og skole – både hver for sig og fælles
 SFO-personale besøger børnehaverne
 Fælles forældremøde i SFO og skole (in-formation og fællesspisning)
SFO – klub
 Fælles arrangementer for klub og de ældste årgange i SFO
 3. årgang besøger klubben en gang om ugen.
 Vi har fælles børne- julefrokost.
 Klub børn laver aktiviteter for SFO børn
 Der er fælles arrangementer for 3.årgang og klub.
§ 4
Stk. 6. Hvordan arbejder SFO’en målrettet til gavn for børn med særlige behov?
Mål for børn med særlige behov:
 Børn med særlige behov skal inkluderes i dagligdagen.
 Vi skal sikre at børnene så vidt muligt tilbydes den hjælp og støtte de har be-hov for.
 Vi tager dagligt mange individuelle hen-syn
Hvordan arbejder vi til gavn for børn med særlige behov:
 Vi deltager i møder med BUT.
 Vi har pusterum på skolen.
MiB Side 6 21.05.2010
 Vi arbejder efter LP- model.
 Vi har månedlige årgangsmøder med børnene.
 Punktet børn på afdelingsmøderne
 Pædagoger og pædagogiske assistenter er ansat både i skolen og i SFO/klub
 Samarbejde med forældre
 Vi forsøger at lære børnene at aner-kende forskellighed.
 Vi værner om respekt for og accept af hinanden.
 Vi har mulighed for selv at prioritere, hvorledes vi bruger vores ressourcer.
§ 4
Stk. 6. hvordan varetages de yng-re børns behov?
 Overleveringssamtaler med børneha-verne, skole og SFO.
 Der er en handleplan for overgangen fra børnehave til SFO og skole.
§ 5
Her indsættes evt. mål vedtaget af kommunalbestyrelsen
SFO arbejder ud fra et anerkendende børnesyn, som er beskrevet i Ringkøbing-Skjern kommunes fælles børne- og unge-syn.
§ 6
Hvordan evalueres mål og ind-holdsbeskrivelser for SFO?
Mål og indholdsbeskrivelsen for SFO Tarm Skole evalueres en gang om året i for-året. Den evalueres i personalegruppen, i skolebestyrelsen og i lederteamet.
Særlige kendetegn for den enkelte SFO
6.
Specielt for hver enkelt SFO
 Er det en special SFO?
 Er der fokus på specielle områder?
 Andet?
Der er specielt fokus på det anerkenden-de i samspillet mellem mennesker.
Der er speciel fokus på trivsel, sund kost, bevægelse leg og idræt og ude liv.
Der arbejdes løsningsorienteret og inklu-derende.
Der arbejdes på at børnene oplever hel-hed i deres hverdag. MiB er behandlet i
7.
Personalegruppen
Lederteam
Evt. forældreråd
Skolebestyrelsen
Dato:22-05-2018
Dato:23-05-2018
Dato:
Dato:22-05-2018
Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har den 18. maj 2010 besluttet at uddelegere fastsættelse af mål- og indholdsbeskrivelsen for den enkelte skolefritidsordning til den berørte skolebestyrelse – på baggrund af nærværende skabelon.
MiB Side 7 21.05.2010